Priser og honorar

 

Firmaets honorar blir normalt beregnet etter medgått tid, hvor timeprisen reflekterer oppdragets karakter og kompleksitet, samt advokatens erfaring og kompetanse på området. Timeprisen varierer fra 1300 til 2000 kroner per time eksklusive merverdiavgift (1625 til 2500 kroner inklusive merverdiavgift).

 

Timeberegning skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

 

For enkelte oppdrag tilbys fastpris. Slik pris er avhengig av at oppstilte vilkår for fastprisen er oppfylt. Fastpris avtales for det enkelte oppdraget, og kan bare avtales for typisk standardiserte oppdrag. Dersom oppdraget viser seg å bli mer omfattende enn det som ligger til grunn for fastprisen, vil alminnelig honorar basert på medgått tid bli beregnet. Kunden vil naturligvis først bli informert om dette.

 

Faktura sendes annenhver måned, eventuelt ved oppdragets avslutning, og med 14 dagers forfall.

 

I enkelte saker vil det bli krevd at forskuddsbetaling deponeres på firmaets klientkonto. Et eventuelt restbeløp vil bli utbetalt ved oppdragets avslutning.

 

Normalt inngår kontortekniske tjenester som kopiering og lignende i timeprisen, men i særlige tilfeller hvor oppdragets karakter innebærer særlig omfattende behov for kontortekniske tjenester, kan det bli tillagt et skjønnsmessig vederlag for dette.

 

Eventuelle andre utlegg som for eksempel utlegg til transport blir lagt til i prisen.

 

Advokattjenester er merverdiavgiftspliktige og merverdiavgift kommer i tillegg.

 

Ved tvister for domstolene vil eventuelt rettsgebyr bli krevd innbetalt til det offentlige. Ved slike tvister kan kunden bli tilkjent erstatning for sine sakskostnader fra motparten eller bli dømt til å betale motpartens kostnader, avhengig av sakens utfall og enkelte andre vurderinger fra domstolens side.

 

Kunder vil ved oppdragets begynnelse få opplyst hvilke timesatser som vil bli benyttet, hvordan salæret beregnes og informasjon om faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte kostnader.