Oppdragsvilkår

 

For generell informasjon om priser og honorar, se underfane.

 

Dekning av utgifter til rettslig bistand:

I straffesaker vil en person som er siktet eller tiltalt i mange tilfeller ha krav på forsvarer for det offentliges regning. Den som er fornærmet i en straffesak vil også kunne ha krav på dekning av kostnader til bistandsadvokat. Baumann Advokatfirma AS vil veilede deg dersom du har spørsmål knyttet til kostnadene ved bistand av forsvarer eller bistandsadvokat.

I sivile saker vil utgifter til juridisk bistand kunne dekkes av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp. I noen tilfeller avhenger slik dekning av at man har en inntekt under bestemte beløp og ikke har noen større formue. I andre tilfeller er dekningen ikke behovsprøvd. En egenandel vil i enkelte saker bli krevd dekket av det offentlige selv om man har krav på fri rettshjelp. Baumann Advokatfirma vil veilede deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp og betingelsene knyttet til dette.

Mange har rettshjelpforsikring gjennom en forsikringsavtale (for eksempel innboforsikring) eller medlemskap i en fagforening. Slik forsikring innebærer at utgifter til advokatbistand blir dekket. Den gjelder imidlertid vanligvis bare for bestemte typer saker med tilknytning til hovedforsikringsavtalen eller fagforeningsmedlemsskapet. En egenandel kreves ofte dekket også her. Vi hjelper deg naturligvis med å finne ut om du kan kreve dekket dine advokatutgifter helt eller delvis gjennom en rettshjelpforsikring.

 

Oppdragsbekreftelse:

Baumann Advokatfirma AS opererer under alminnelig oppdragsvilkår. Disse kan fås på henvendelse eller ved inngåelse av avtale om oppdrag. Ingen oppdrag anses akseptert fra advokatfirmaets side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse i saker der dette kreves. Oppdrag anses heller ikke akseptert før eventuelt avtalt forskudd er innbetalt.